logo5lmn rasmi2020 sirim v3

Unit Penyelidikan, Inovasi dan Pengkomersilan

Fungsi / Perkhidmatan

  • Membantu fungsi dan tanggungjawab PPIP dapat dicapai mengikut KPI JPP dan KPM yang telah ditetapkan.
  • Menyelaras aktiviti-aktiviti penyelidikan, inovasi dan pengkormesialan (R&D&I&C) di peringkat politeknik
  • Mengurus serta melaksanakan aktiviti-aktiviti R&D&I&C warga akademik politeknik diperingkat politeknik, zon, kebangsaan dan antarabangsa
  • Mengurus dan mengendalikan seminar/kolokium/konferen diperingkat politeknik/zon/kebangsaan
  • Memantau aktiviti pertandingan inovasi projek pelajar tahun akhir di peringkat jabatan dan politeknik
  • Menggalakkan, menyelaras dan memantau penyertaan pensyarah dan pelajar politeknik didalam seminar penyelidikan dan pertandingan inovasi diperingkat jabatan, politeknik, zon, kebangsaan/antarabangsa
  • Menyelaras keperluan latihan/kursus warga politeknik didalam pembangunan (capacity building)
  • Menyelaras dan menyimpan rekod-rekod R&D&I&C semua warga politeknik secara hard-copy / digital mengikut bidang / klaster.