jppk 2023logo pislmn rasmi2020 sirim v3

Unit Pengurusan Psikologi

Unit Pengurusan Psikologi (UPPsi) sebagai salah satu sistem sokongan untuk pembangunan pelajar dan staf, di mana UPPsi akan sentiasa bersedia untuk membantu serta membimbing pelajar dan staf menghadapi cabaran hidup yang sentiasa wujud dalam kehidupan seharian. Fungsi dan peranan UPPsi adalah bertanggungjawab kepada 4 aspek utama iaitu Pembangunan, Pencengahan, Pemulihan dan Intervensi di mana ia berkait rapat dengan kefungsian konsep psikologikal kepada manusia. UPPsi juga berperanan membantu ke arah perkembangan warga kampus yang sejahtera emosi, pemikiran, fizikal, spiritual dan sosial agar dapat berfungsi dengan baik dan dapat menyumbang ke arah kecemerlangan Politeknik.

VISI

Mewujudkan iklim pendidikan yang kondusif, teraputik dan efektif dari aspek fizikal, perhubungan dan pengurusan berteraskan konsep perkhidmatan bimbingan dan kaunseling berkualiti secara menyeluruh dan berkesan demi kecemerlangan pelajar dan politeknik.

MISI

Dengan penuh rasa tanggungjawab dan bersungguh-sungguh menyediakan perkhidmatan menolong bantu pelajar dari aspek pengayaan, perkembangan, pencegahan dan pemulihan untuk mempertingkatkan pengetahuan, ketrampilan dan konsep kendiri positif yang perlu dalam menghasilkan masyarakat ‘madani’ melalui perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang berkesan, beramanah berteraskan falsafah pendidikan kebangsaan.

FALSAFAH

Bahawasanya setiap pelajar mempunyai potensi yang boleh digembelingkan secara optimum menerusi pengurusan menyeluruh perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang cekap, berkesan dan beramanah berteraskan sumber dalaman dan luaran bagi melahirkan pelajar yang seimbang dari aspek intelektual, jasmani, emosi dan rohani serta beriman dan beramal soleh.


Fungsi / Perkhidmatan

Antara perkhidmatan yang disediakan oleh UPPsi adalah merangkumi :

1. Merancang dan melaksana program berbentuk pembangunan peribadi atau perkembangan personal, sahsiah dan sosial secara lebih maksimum dan proaktif.
2. Mempromosi / menyebarkan maklumat berkaitan UPPsi kepada pelajar melalui program / aktiviti.
3. Menyediakan jaringan dan perkhidmatan antara UPPsi dengan komuniti luar.
4. Pelaksanaan program pembangunan pembelajaran pelajar seperti seminar atau bengkel berbentuk pembangunan pembelajaran .
5. Merancang dan melaksanakan program berkaitan psikologi dan kaunseling.Carta Organisasi

Direktori Staff