jppk 2023logo pislmn rasmi2020 sirim v3

Unit Kualiti

Fungsi / Perkhidmatan

  • Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau sistem pengurusan kualiti (SPK) selaras dengan keperluan standard, dokumen kualiti serta peraturan yang sedang berkuatkuasa.
  • Memantau, memberi cadangan, mengenalpasti ruang dan peluang penambahbaikan secara berterusan dalam aspek pelaksanaan SPK.
  • Merancang, menyelaras dan melaksanakan kursus, bengkel dan taklimat dalam aspek SPK serta menilai keberkesanannya.
  • Menjadi rujukan organisasi bagi perlaksanaan SPK dalam memenuhi keperluan srandard dan dokumen kualiti yang berkuatkuasa.